Payment of Fithr Zakaiy

ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުން


* Mandatory Fields

ކޮންމެހެން ފުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު *

This system does not allow to pay "Sadhagaiy" alone.

.ހަމައެކަނި ޞަދަޤާތް ދެއްކެވޭނެގޮތް މި ސިސްޓަމްގައި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ

Payment can only be made using BML Debit/Prepaid Cards.

.ފައިސާ ދެއްކެވޭނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް/ޕްރިޕެއިޑް ކާޑުތައް ބޭނުންކުރައްވައިގެންނެވެ

Payment Summary

ފައިސާގެ ތަފްސީލް

Please review the following details for this transaction.

މުއާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ ބައްލަވާ

Your Transaction Amount is
MVR {{ total.toFixed(2) }}
ތިޔަކުރައްވާ މުއާމަލާތުގެ އަދަދަކީ

Please enter your card details

ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ